Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Het  parochiehuis van Eigenbilzen.
Eigenbilzen beschikt over een mooi parochiehuis gelegen in de Winkelomstraat. Dit parochiehuis is eigendom van VzW Decanaat Bilzen. De beheerder is "Het beheerscomité parochiehuis"
Dit gebouw fungeerde in eerste instantie als schoolgebouw. De precieze datum dat het gebouwd werd dateert alleszins volgens erfpacht bericht hieronder tussen 1935 en 1937.  Het was een aangenomen school onder leiding van pastoor Theunissen en pastoor Meekers.
Na 1957 werd het gebouw onder pastoor Nassen een "Vrije Jongensschool".

Dan werd een nieuwe jongensschool achter het station gebouwd en verdween de school in de Winkelomstraat.
Het gebouw kreeg een andere functie toegewezen en zo mochten de diverse verenigingen er gebruik van maken. We denken hierbij vooral aan de jeugdverenigingen zoals KSA - De CHIRO - KLJ maar ook andere verenigingen zoals de KVLV

In 1980 werden er verbouwingswerken uitgevoerd en kreeg het parochiehuis zijn uitzicht en indeling zoals deze heden nog is.

In 1982 werd aldus het "PAROCHIEHUIS" officieel geopend.
Momenteel wordt het gebouw nog steeds gebruikt door diverse verenigingen in het dorp.
Ook worden er feesten gegeven en/of koffietafels. Het gebouw wordt ook gebruikt als "Dorpsrestaurant" en voor de Catechese en ziekenzorg.

De Koninklijke harmonie "Recht door zee" gebruikt het gebouw ook als repetitielokaal.
Uit het archief van de Bilzenaar van 1936

Parochiehuis

Uittreksel uit:

Erfpacht door Mej. Maria-Isabella Lathouwers te Eygenbilzen en andere, aan de vereniging Z.W. Aurora te Eygenbilzen.
Ze verklaren te verhuren ten titel van erfpacht voor 99 jaar aanvang nemende op heden 18 september 1938 en eindigende op 18 september 2035, aan de vereniging zonder winstgevend doel Aurora te Eygenbilzen. Bestaand blijkens act van stichting voor notaris Hauben op 31 oktober 1934, voor welke vereniging alhier tegenwoordig en accepteerende Mr.Moens Eugène, nijveraar te Eygenbilzen. Een weide groot 5,60 are gelegen te Eygenbilzen ter plaatse Winkelomstraat, palende aan de straat, Theodoor, Maria en Willem Lathouwers, Jan Martens, Lambert Boelen, Herman Meers en de wwe Bangels en kinderen.
Hun toebehorende bij erfenis van de heer Cajetanus Lathouwers overleden te Hasselt op 27 juni 1936 en krachtens zijn testament van 10 juni 1935 toestemming gevende tot de oprichting van een school. De verpachting heeft plaats gelijk het immeubel zich bevindt. De toust is toegestaan mits de jaarlijksche prijs van 40 Fr. welke de vereniging zal moeten betalen, de eerste maal op heden en dan van jaar tot jaar.
Volgende voorwaarden zijn van kracht, welke Mr. Moens in hoedanigheid als voor namens de vereniging aanneemt. De genoemde vereniging zal verplicht zijn op het immeubel, binnen de twee jaar van af heden een gebouw op te richten uitsluitend bestemd voor schoollokaal van het lager onderwijs. Vanaf den dag dat gezegd gebouw van bestemming zou veranderen zal de toust een einde nemen. De toust wordt ook verbroken in geval van ontbinding van voormelde vereniging. Bij het einde van de toust, om even welke reden, zullen de gebouwen staande op het verpacht immeubel eigendom zijn van de verhuurders.
EIGENBILZEN
Uit het archief van de Bilzenaar van 1935

De toenmalige school van Mr. Moens.

Nu Parochiehuis aan de Winkelomstraat

Het is alle maal begonnen in januari 1935. Er werd toen besloten door Mgr de bisschop een nieuwe hoofdonderwijzer te benoemen, die onder alle oogpunten de gewenste waarborg zou geven, een onderwijzer die beide plaatselijke partijen zou bevredigen.
Dit was de partij van burgemeester Moens die liberaal gezind was en de partij van Vertessen die Vlaamsgezind was, maar de steun kreeg van de pastoor Theeuwissen.
Het toenmalig schoolcomiteit dat uit 3 leden bestond, had dan ook beslist de wil van de geestelijke overheid te volgen, en besloot de kandidaat door het bisdom voorgedragen te benoemen.
Meester Vanhees was hier schoolhoofd, maar meester Raskin werd aangesteld, en zo kwam men tot het bouwen van een eigenschool van Mr Moens in de Winkelomstraat.
Het is wel aan pastoor Meekers te danken dat het geschil tussen de pastoor en de aanhangers van de in 1935 opgerichte school in de Winkelomstraat in het jaar 1950 tot een verzoekend en bevredigend einde werd gebracht.