Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Eigenbilzen heeft een sterk Katholiek verleden waarin de geestelijken in- of afkomstig van Eigenbilzen een grote rol speelden.
Nadat Eigenbilzen losgekoppeld werd van Gellik werd het een zelfstandige parochie. In zijn geschiedins kende Eigenbilzen vele Pastoors die er de plak zwaaiden en ervoor zorgden dat de mensen vroom elke zondag naar de mis gingen. Dat er kindjes genoeg waren in elk gezin en dat de politiek ook rekening hield met het parochiale werk.  Onder deze pastoors zijn er enkelen die zich opmerkelijk hebben gemanifesteerd omwille de bouw van de kerk, hun aansturen van de Politiek of enig andere omstandigheid.
Pastoors aangesteld in Eigenbilzen
Zoals dat in de vroegere jaren gangbaar was diende in elk huishouden een priester of een kloosterzuster te zijn onder de kinderen. Vele van deze kloosterzusters hebben wij weten te achterhalen met daaraan een stukje van hun geschiedenis of meer informatie nopens hun identiteit. Zo hebben wij voor u 21 kloosterzusters weten te achterhalen die afkomstig zijn van Eigenbilzen en die ofwel de wereld zijn ingestuurd of die in eigen land zich ten dienste hebben gesteld van de bevolking.
Kloosterzusters afkomstig van Eigenbilzen
Priesters, paters en kloosterbroeders afkomstig van Eigenbilzen
Priesters, Paters en Kloosterbroeders waren talrijk afkomstig van Eigenbilzen. Velen hebben we weten te achterhalen. Het zijn mensen met typisch Eigenbilzerse namen Zoals Withofs, Jans, Swennen en dergelijke.
Met eventueel in de toekomst verdere opzoekingen te verrichten kunnen we mogelijks meer informatie bekomen over het reilen en zeilen van sommigen onder hen.
Kapelaans aangesteld in Eigenbilzen Eigenbilzen
De kloosterzusters aangesteld in Eigenbilzen
Eigenbilzen
Samen met de pastoors hadden ook de kapelaans een zeer belangrijke taak te vervullen. In de eerste plaats stonden zij in om de pastoor in hun werk te ontlasten. Zij waren ook meer de "veldwerkers" en de "tussenpersonen" in de geschillen. In de loop der geschiedenis zijn er vele kapelaans de revue gepasseerd in Eigenbilzen. Wij geven u, voor zover onze kennis strekt, zoveel mogelijk informatie over het reilen en zeilen van deze parochieherders.
Geestelijken in of afkomstig van Eigenbilzen.
terug naar boven
Te Eigenbilzen kwam er een klooster voor zusters in de Winkelomstraat. Deze kloosterzusters zijn bijna 100 jaar in Eigenbilzen gebleven en waren zeer actief in het dorpsleven. Zij stonden in voor de verzorging van inwoners maar vooral het onderwijs aan de jonge meisjes van Eigenbilzen namen zij zich als taak ter harte.