Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Door de eeuwen heen kende de gemeente Eigenbilzen met zijn "Sint Ursulaparochie" een zeer rijke geschiedenis van "Pastoors".
De verschillende pastoors met elk hun eigen inbreng in het leven binnen de parochie maar ook binnen de politiek.
Pastoor Joannes Swennen 1825 - 1849
Pastoor Joannes Baptista Verjans 1816 -1882
Eigenbilzen
Pastoor Joannes E. Van Leemput 1889 - 1907
Pastoor Henrikus Franciskus Spaas 1907 - 1924
De pastoors die in Eigenbilzen aangesteld waren
Pastoor Arthur Thewissen 1933-1941
Pastoor Joseph Laenen 1924-1933
Pastoor Jozef Meekers 1941 - 1955
Pastoor Jozef Nassen 1956 - 1975
Pastoor Willem (Wim) Saeytijdt 1975 - 1986
Van onze eerste vastbenoemde pastoors in Eigenbilzen weten we weinig te vertellen. Zoals reeds geschreven werden ze ter benoeming voorgesteld door de pastoor van Gellik. In de 17° en beging 18° eeuw werden de parochies op zeer onregelmatige tijdstippen bezocht door Aartsdiakens van het Prinsbisdom Luik. Na ieder bezoek werd er veslag opgesteld betreffende de gedane bevindingen. Monseigneur Simenon van het Bisdom Luik en afkomstig van Vlijtingen heeft die verslagen, die in het Latijn zijn opgesteld, heel nauwkeurig beschreven in zijn boek: "visitationes Archidiaconae Hesbanae (1939).
We geven u graag een opsomming van de opeenvolgende (voor zover geweten) van de parochieherders van Eigenbilzen. Van sommigen kennen we enkele details, van andere is er meer informatie en is er een afzonderlijke pagina aangemaakt.
Pastoor Johannes Gershoven 1608 - 1613
Pastoor Gershoven werd aangesteld door pastoor Ludovicus Coenegrachts van Gellik. (1600-1624) Over Gershoven getuigt een der Aartsdiakens die op bezoek geweest was te Eigenbilzen, dat zijn klederdracht niet harmonieerde met de waardigheid van zijn priesterlijk ambt.
Pastoor Gershoven werd door een geweerschot gedood op 21/02/1613. Op welke manier dit gebeurde is niet geweten.
Pastoor Joannes Peters 1614 - 1653
Deze pastoor werd net zoals zijn voorganger aangesteld door de pastoor van Gellik, Ludovicus Coenegrachts. Pastoor Peters was afkomstig van Bilzen. Hij was gedurende bijna 40 jaar de parochieherder van Eigenbilzen.
Pastoor Joannes Janssen 1653 - 1668
Vooraleer deze pastoor naar Eigenbilzen kwam was hij pastoor van Martenslinde 1638-1653. Bij zijn aankomst in Eigenbilzen telde de gemeente 600 inwoners waarvan er 350 hun "Paasplicht" vervulden.
Pastoor Joannes Meesters 1668 - 1673
Van deze priester hebben we maar weinig informatie slechts gedurende vijf jaar was hij dorpsherder te eigenbilzen. Uit zijn overlijdensbericht leren we dat hij ook rector was van de "capella castralis" van Mopertingen. In deze laatste betrekking was hij de opvolger van een zekere E.H. Van Asch  Egidius van Bilzen. Het jaar voor de dood van pastoor Meesters werd op 6 september 1672 een cibora met hosties uit het tabernakel gestolen.
Pastoor Ydalrikus Ernens 1673 - 1688
Het was deze pastoor die de laatste sacramenten toediende aan zijn  pastoor Meesters.

Tijdens de pastoor zijn priesterschap had hij het zwaar te verduren en op korte tijd vele mensen dienen te begraven. In het jaar 1676 heerste in de parochie de besmettelijke ziekte dysenterie
"de rode loop" of "bloediarrée" genoemd. Aan deze ziekte kwamen vele parochianen te sterven.

Ook pastoor Ernens kwam te sterven onder zijn priesterschap in de gemeente.

Ook zijn zuster Maria diende hij te begraven in de parochie. Zijn zuster was bij hem inwonende als zijn huishoudster. Zij kwam te overlijden op 26/12/1680.
Pastoor Joannes Adrianus de Thrier 1688 - 1731
Deze pastoor was afkomstig uit 's Gravenvoeren. In de parochieregisters tekende hij eigenhandig aan op welke dag hij naar Eigenbilzen is gekomen. Dit vond plaats op 23 juni 1688.
Van zijn pastoorschap is ook weinig geweten ondanks het feit dat hij in deze gemeente gedurende een lange periode van 43 jaar gefungeerd heeft als dorpsherder.

Ook tijdens het pastoorschap van deze pastoor sloeg de zwaar besmettelijke ziekte dysenterie
"de rode loop" of "bloediarrée" nog heviger toe als in 1676. Er stierven toen 13 bejaarde mensen, 18 jonge mensen en 24 kinderen.
Onder zijn priesterschap stierf op 28/03/1720 de weledele heer Ernest, Willem Guillelmus de Heusch. Heer van Gellik Eigenbilzenen Zangerij. Hij stierf te Munsterbilzen en werd begraven in het rechter koor van onze kerk te Eigenbilzen.

De pastoor stierf op 10 oktober 1731, voorzien van al de rituele H. sacramenten. Hij werd begraven in het rechter koor van de kerk.
Pastoor Joannes Florentinus de Thier 1731 - 1786
Deze pastoor kreeg zijn benoeming door toedoen vande pastoor van Gellik, EH Paulus Perminx.
Hij was de neef van zijn voorganger Johannes Adrianus.
De pastoor werd geboren op 13/01/1694.
Uit een notaboekje van de toemalige burgemeesters Simon Withofs en Thewis Jans, leren we dat er in 1746 herstellingen moesten uitgevoerd worden aan de kerkklokken en aan de kerkvensters. Dit "werkboekje" (oud en versleten) is nog steeds in het bezit van de familie Frans swennen- Bastiaens.
Dze pastoor is gedurende 55 jaar dorpsherder geweest in de parochie Eigenbilzen. Hij heeft veel meegemaakt maar heeft ook hulp van een coadjutor, een neef van hem die ook laten zijn opvolger zal worden.

Hij is het ook die op 18/09/1749 een akkoord heeft aangegaan met de overheid en Renier Vandooren voor het optrekken van een muur tussen het kerkhof de eigendom van deze laatste.

Bij deze pastoor woonden ook zijn vader Servatius en zijn moeder Maria Van Weyler evenals zijn nichtje Maria Smets. Deze zijn alle drie gestorven op een tussenruimte van negen maanden.Alle drie begraven in de kerk.
Pastoor Jan Baptiste Smeets 1786 - 1825
Zoals zijn twee voorgangers was ook deze pastoor afkomstig van 's Gravenvoeren. Hij was een neef van zijn voorganger J.F. de Thier. In 1786 werd hij pastoor aangesteld door pastoor Joannes Vandenbosch uit Gellik.
Deze pastoor is gestorven in Eigenbilzen op 28/08/1825.
Pastoor Swennen werd geboren te Waltwilder in 1798. Hij fungeerde in zijn geboortedorp twee jaar als kapelaan om daarna in 1825 te Eigenbilzen als pastoor benoemd te worden. Hij was nog zeer jong, slechts 27 jaar. In 1830 maakte hij de onafhankelijkheid van België mee.
Er zijn twee aanslagen geweest op zijn leven.
Hij maakte werk van de bouw van een nieuwe kerk.
Een zeer bewogen periode van een dorpsherder in Eigenbilzen
Pastoor Verjans werd geboren 10 mei 1816. Hij volgde lager onderwijs te Sittard en deed zijn humaniora te Weert. Zijn hogere studies deed hij aan het seminarie te Luik. In 1840 werd hij door Mgr Van Bommel priester gewijd waarna hij drie jaar in Beringen en zes jaar in Sint Truiden OLV Hoofdkerk verbleef als kapelaan. In september 1849 werd hij pastoor benoemd te Eigenbilzen en op 10 oktober werd hij in die functie verheven door E.H. Hoebanx, deken van Bilzen. Pastoor Verjans overleed op 23 februari 1882 te Eigenbilzen waar hij ook werd begraven heel dicht tegen de kerk. Van hem kan men getuigen dat hij gedurende een termijn van 33 jaren onze parochie met veel wijsheid en ijver bestuurde.
Pastoor Truyens Joannes, werd geboren te Bocholt op 12 mei 1847.
In 1872 werd hij priester gewijd, op 24 april 1882 werd hij pastoor te Eigenbilzen. In januari 1883 richtte hij de genootschap van de H. Familie op voor vrouwen en jonge dochters. Ook in 1883 werd de toren door bliksem getroffen, het bovenste gedeelte werd totaal vernield.
In 1885 werden de dakgoten volledig hersteld. De kerk was toen ongeveer 36 jaar, de kosten waren 1.200 Fr. Binnen werd de kerk opnieuw geschilderd door Jozef Debruyn van St. Truiden, voor een bedrag van 1.500 fr.,komende uit een vreemd fonds. Het zelfde jaar kreeg de kerk een nieuwe monstrans in Gotische stijl, in verguld zilver en versierd met echte kostelijke stenen.
Deze monstrans werd vervaardigd door juwelier J. Philippen van Hasselt voor 2.400fr. het was een gift van juffrouw Margaretha Martens.
Op aanvraag van pastoor Truyens werden 12 geschilderde vensters geplaatst waarop de namen van de schenkers te lezen stonden. Ieder venster kostte 165fr. Als schilder werd vermeld J. Niclaus van Gent. Bij de bouw van onze nieuwe kerk van 1909, konden deze ramen niet meer gebruikt worden wegens hun afmetingen. Ze werden overgebracht naar de pastorij waar ze als verandavensters van pas kwamen. Bij de ontploffing van een V bom in de tuin van Arnold Collas en Pierre Meesters, dicht bij de pastorij gelegen, werden ze allen totaal vernield. In 1889 werd pastoor Truyens benoemd te Lanaken, hij vertrok hier op 15 oktober 1889, hij overleed te St-Huibrechts-Lille op 6 oktober 1927 en werd begraven te Lanaken.
Pastoor Joannes Truyens 1882 -1889
Eerw. heer Johannes Eduardus Van Leemput werd geboren te Lommel op 28 juni 1828. Hij was telg van een familie waar het oud voorvaderlijk geloof diepe wortels had geschoten. Hij werd pastoor benoemd in 1889 als opvolger van EH pastoor Truyens.

Hiernaast de grafstenen tegen de kerkmuur van Pastoors Swennen - Van Leemput en Laenen


Henrikus Franciskus Spaas werd geboren te Hamond in de maans juni 1867.
Van 1891 tot 1893 was hij leraar aan het college te Peer. Van 1893 tot 1897 was hij Kapelaan te Stokkem. Van 1897 tot 1907 pastoor te Lozen bij Hamont.
Op 04 oktober 1907 werd hij aangesteld als pastoor te Eigenbilzen.
Pastoor Laenen was afkomstig van St Truiden waar hij geboren werd op 08/03/1871. Zijn hoofdbekommernis was de schildering van de kerk. Hij hield er aan dat dit zo prachtig mogelijk zou gebeuren. Pastoor Laenen stierf te Eigenbilzen op 17 februari 1933
Pastoor Thewissen werd in 1933 in onze parochie tot pastoor benoemd. Hij was afkomstig van Houthalen waar hij geboren werd op 18 april 1882. Hij stierf plotseling te Eigenbilzen de 26 januari 1942.
Pastoor Meekers werd geboren te Bree op 5 maart 1897. Hij werd priester gewijd te Luik op 28 maart 1921. Hij is gestorven te Bree op 22 oktober 1963.
Pastoor Jozef Nassen werd geboren te Martenslinde op 13 december 1909.
Pastoor Nassen kwam onverwachts te overlijden te Bilzen op 20 december 1994.
Willem Saeytijdt  werd geboren te Hasselt op 19 april 1930. Hij deed zijn middelbare stuies te Genk, zijn wijsbegeerte te St Truiden en zijn Godsgeleerdheid te Luik. Hij werd priester gewijd op 21 december 1956 en werd door Mgr Heuschen, Bisschop te Hasselt, pastoor benoemd te Eigenbilzen.
Pastoor Saeytijdt is overleden te Eigenbilzen in 1986

Onze volgende pastoor was E.H. Scheepers, geboren te Dilsen op 26 april 1936 Tot priester gewijd te Luik op 9 juli 1961. Kwam in dienst hier te Eigenbilzen in 1986 en dat tot 1994.
Overleden te Lanaken op 15 april 2009 en begraven te Dilsen.
Pastoor  Scheepers 1986 - 1994
Vanaf 1994 werd pastoor Hensen hier te Eigenbilzen aangesteld tot pastoor van onze parochie.
Hij is parochieherder gebleven tot met zijn afscheid in 2001
Pastoor  Frans Hensen 1994 - 2001
Pastoor Staf Schreurs 2001 - 2010
Op 5 augustus 2001 heeft onze nieuwe pastoor Staf Schreurs voor het eerste de H. Mis opgedragen in onze parochie. Staf Schreurs, is geboren op 14 augustus 1965 en afkomstig van Bree. Op 29 juni 1991 werd hij te Bree tot priester gewijd. Nadien was hij achtereenvolgens jeugdpastoor in Herk-de-Stad, buurtwerker in Brussel, medewerker aan een onthaaltehuis voor vrouwen en kinderen en mede- oprichter van een vluchthuis in Turnhout.
Pastoor Mathieu Tielens 2010 tot heden
Pastoor Tielens Mathieu werd geboren te Bree op 11 september 1957
als oudste van 5 zonen in het gezin van Tielens Jan Jacob (landbouwer)
en Spreuwers Maria Catharina (huishoudster).
Hij groeide op in de Broekstraat 1 te 't Hasselt-Bree.
De lagere school volgde hij in de Vrije Gesubsidieerde Lagere School te 't Hasselt (1963-1969).
Het gezin verhuisde in 1973 naar 3688 Ophoven (gemeente Kinrooi) in de Maasstraat Nr 20.
Het middelbaar onderwijs volgde hij in het St-Michielscollege te Bree (1969-1975).
Hiernaast afbeelding grafstenen van Pastoor Swennen en Van Leemput