Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Het onderwijs in Eigenbilzen
  Vrije Basisschool 
  Adres: Winkelomstraat 10 - 3740 Bilzen
  Eikenbeekstraat 17 - 3740 Bilzen
  Directie Mevr. Suzy Bruggen -  
  suzybruggen@telenet.be
  Telefoon 089 51 51 02
  Fax 089 51 51 02
  administratie@vbseigenbilzen.be -      
  directie@vbseigenbilzen.be
  http://www.debreg.be
Lagere school en Kleuterafdeling: DE BREG

De geschiedenis van onze school

De school van Eigenbilzen heeft een uitgebreide geschiedenis achter de rug, die we onmogelijk zomaar even kunnen neerschijven. Daarom deze korte samenvatting.

De eerste school bevond zich tegen de muur van de eerste kerk. Het gebouwtje was tien meter lang en vijf meter breed. Het waren de pastoor, de kapelaan of de koster die de kinderen leerde lezen en schrijven. Precieze data hieromtrent zijn helaas niet bekend, maar toen de Fransen onder Napoleon hier de plak zwaaiden, stelden ze vast, dat het onderwijs in Eygen-Bilsen op een bijzonder laag peil stond. In 1808 werd gevraagd een lijst van het onderwijzend personeel op te maken maar hieraan werd geen gevolg gegeven. Simpel ook want er waren namelijk geen benoemde leraars. De staat van het schooltje werd ook niet aan de autoriteiten bekend gemaakt, daar er toch geen sprake was van onderwijs in een schoolgebouw. De toestand van het onderwijs was dus ronduit armzalig. Een statistiek van 1807 wijst uit dat een derde van de bevolking noch lezen, noch schrijven kon.
In 1847 werd ' (op aandringen van hogerhand) een gemeenteschooltje gebouwd op de Hartenberg. Dit nadat de eerste vestigingsplaats in 1837 werd afgebroken wegens de erbarmelijke staat waarin het zich bevond.
Pas nadat de school door de gemeenteraad werd "aangenomen " (erkend) werd de eerste leerkracht benoemd. Hij heette Nivelle Alfons (1859- I930). Tweede onderwijzer werd Swennen Manheus (1866-1952). In die periode werd bij gebrek aan voldoende ruimte ook les gegeven door Clerx Gilles (18l0-1895) in een kamer van zijn woonhuis. Sommige mensen uit Eigenbilzen en zelfs Mopertingen weten te vertellen dat hun grootouders nog les van hem hebben gekregen.
In 1990 vonden de kleutertjes een nieuw onderkomen in de school van de Schaaienbosstraat. De lokalen aldaar werden verfraaid en op kleuterniveau aangepast. Hier kunnen ze zich ongestoord in hun eigen leefwereldje ontwikkelen.  De lagere klassen van de Schaaienbos werden naar de Winkelomstraat overgeheveld, zodat ook onze lagere school optimaal kan functioneren.
Het is vooral dankzij de hulp en het enthousiasme dat de Eigenbilzenaren aan de dag legden bij de bouw, het onderhoud en de uitbreiding van hun scholen , dat de hedendaagse schoolgemeenschap is uitgegroeid tot wat ze is: een onderwijsinstelling met een hart. En als je nog meer wil leren over Eigenbilzen , dan is dit interactieve stukje geschiedenis op internet net wat je nodig hebt !
De vroegere 'jongensschool' in de Schaaienbos.
Eigenbilzen een dorp om in te wonen
In 1884 telde de school 140 leerlingen. In 1898 kocht kanunnik August Nobels, algemeen bestuurder van de Zusters Kindsheid Jesu, een perceel grond aan in de Winkelomstraat (voor 700 frank), waar nog datzelfde jaar, met de hulp van vele Eigenbilzenaren, het klooster en de aanpalende school werden gebouwd.  Alzo kwamen er voldoende klaslokalen en werd de school in de Spoorwegstraat , de jongensschool, en die in de Winkelomstraat , de meisjesschool. In 1959 werd de meisjesschool uitgebreid, in 1967 volgde de jongensschool. De kleuterschool op de Locht stamt uit 1959.
De jeugd anno 1937
         Jongensschool 1945

ZITTEND BENEDEN VAN L naar RECHTS:

Nulens Willy - Collas Jean - Brepoels Pierre - Vangronsveld Robert - Steegen Mathieu - Jans Guido - Jans Cyriel MIDDELSTE RIJ: Vanhengel Desiré- Parthoens Jozef - Simons Georges - Raskin Jos - Meers Lambert - Jorissen Tony - Verbiest Michel - Baeten Bartel - Bessemans Jozef. BOVENSTE RIJ STAANDE: Meesters Gustaaf - Steegen Jozef - Meesters Frans - Wils Gustaaf - Martens Guido- Swennen Jozef- Moosen Mathieu - Meester Mathieu Swennen.
Klas anno 1935 bij de nonnen
De schoolstrijd van 1879 zorgde voor het begin van de private scholen. In onze parochie werd, dankzij de steun van Dame Caroline Colpin van Zangerij, een prachtige school in gotische stijl gebouwd aan de Spoorwegstraat (de huidige Schaaienbosstraat.) De school werd plechtig ingehuldigd in oktober 1881. De Eygen-Bilserse ouders stelden hun vertrouwen in deze katholieke school, en de gemeenteschool op de Hartenberg werd vanaf dan alleen nog gebruikt voor vergaderingen en feesten. Het aantal kinderen dat de nieuwe school bezocht was zo groot, dat men om te beginnen de oudste kinderen in de voormiddag, en de jongste in de namiddag toeliet.
Een van de eerste leeraars was ook Lathouwers Cajetanus (1858-1936) hij onderwees slechts twee jaren, om elders een hogere functie te bekleden. Lang werd er uitgekeken naar een nieuwe leerkracht.
Er kwamen er twee, doch lang bleven ze niet. Elders waren er immers snellere kansen op benoemingen.
Meisjesschool klas geboortejaar 1937
Onder van links naar rechts

Gilberte Noben - Annie Steegen - Elisa Meisters
Paula Withofs - Mia Raskin  en Jeanne Valkenborg

Boven van links naar rechts:

Leontine Strubben - Tinneke Broux - Josephine Crals - Trinette Steegen - Trinette Vangronsveld - Gaby Parthoens en Frida Massot
School soep 1918
Kleuterschooltje "Op de locht"
ONDERSTE RIJ L naar RECHTS:
Maria Broux, Elisa Appermans, Anna Vandevenne, Nelly Tilkin, Alfrieda Hensen, Elisa Boelen, Germaine Jans en Jeanne Meers
TWEEDE RIJ L naar RECHTS:
Alfons Withofs, Jean Boelen, Romanie Martens,  Rosa Lathouwers, Maria Martens, Jeanne Claesen, Katrien Vandegoor, Elisa Vandevenne, Maria Swennen, Henri Van Damme en Eugene Vossen
         Bewaarklas 1933

BOVENDSTE RIJ  L naar RECHTS:
Mietje Verscheuren, Jeanneke Stulens, Josee Bruggen, Adrienne Jans, Mieke Schoups, Gertrude Lormans, Anna Biesmans, Elisa Fabry, Anna Claesen, Angela Steegen, Rosa Boelen
DERDE RIJ L naar RECHTS:
Camiel Smeets,  Laurens Stulen, Frans Martens, Mathieu Timmermans, Jean Florens, Alfons Broux, Joseph Schoups, Gustaaf Degrève, Jean Meuris, Guillaume Swennen, Albert Valkenborgh, Thomas Nijssen
Wetenswaardigheden betreffende het onderwijs in eigenbilzen.
Uit "De Bilzenaar".

Scheuring in het katholiek onderwijs.

In 1935 werd deze jongensschool gebouwd in de Winkelomstraat, ze heeft maar 15 jaar bestaan.
In 1950 werd ze eigendom van het dekenaat Bilzen en tot parochiezaal en vergaderlokaal omgetoverd.
In het najaar van 1964 werden er verbouwingen uitgevoerd, het is een lokaal geworden van de Chiro en de gepensioneerden. Ook werden er voordrachten gegeven en vinden er allerhande feestelijkheden plaats.
De onkosten van de verbouwing en de aankoop van benodigdheden bedroeg ongeveer 90.000 fr.
Treeske
Terug naar boven
In 1959 werd een bijkomend kleuterschooltje gebouwd op de Lochtstraat. Voor meer inlichtingen klik hier.