Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
De bodem van de gemeente is min of meer oneffen, men vindt er de Hartenberg, de Hommelberg, de cannesberg en de Scherpenberg. De verhevenheid van de grond is een middelbare hoogte van 85 meter boven de zeespiegel. Verwerking van het delfstoffen- rijk, van het plantenrijk en het dierenrijk.

Ten noorden van de spoorbaan is de grond zandachtig toch wel bebouwd, en doet het begin der grote Limburgse zandstreek vermoeden. Ten zuiden is de grond leemachtig, wel bebouwd zeer vruchtbaar en mag het begin van Haspengouw genoemd worden . Oppervlakte der gemeente 825 Ha 97 A 20 Ca . Natuur van de grond (aardlagen) a) De bovengrond of bebouwbare grondlaag. b) Rode en witte zavellagen. c) Kiezellagen. d ) Leemlagen en witte kleilagen .
Geografische ligging van Eigenbilzen
Tot de gemeente Eigenbilzen behoort tevens het gehucht "Berenbroek"
De hoogte varieert tussen 90 meter op het Plateau en 55 meter in het dal van de Krombeek. Het Kempische deel ligt voornamelijk ten noorden van het Albertkanaal, dat omstreeks 1939 werd gegraven. Ten noorden van dit kanaal vindt men het natuurgebied De Hoefaert, vooral bestaande uit naald- en loofbos. Ten zuiden van dit kanaal ligt het natuurgebied Munstervallei met onder meer het landschap rond Kasteel Zangerheide en het Bonijtersbos.
Eigenbilzen
Berenbroek
Eigenbilzen is gelegen op de rand van het Kempisch plateau in het Noorden, vochtig Haspengouw in het westen en droog Haspengouw in het Oosten. De grens tussen Kempen en Haspengouw ligt ongeveer ter hoogte van de spoorlijn. Tot begin 19de eeuw was de helft van de oppervlakte (noorden) ingenomen door heide. In de eerste helft van de 19de eeuw wordt deze heide gedeeltelijk bebost. Het oostelijke gedeelte van de gemeente wordt sinds doorsneden door het Albertkanaal. De spoorlijn Hasselt-Maastricht doorkruist sinds de aanleg in 1864 de gemeente, die voorzien was van een thans verdwenen station. De actieve bevolking leefde van de landbouw, thans is 60 procent buiten de gemeente tewerkgesteld.
Verhevenheid boven de zeespiegel: De grote Belgische waterscheidingslijn van Maas en Scheldekom gaat door de gemeente in de richting van het zuiden naar het noorden. De grote dorpstraat vormt op een lengte van ongeveer 500 meter deze scheidingslijn. Van den westkant dezer gekasseide straat loopt het water naar de krombeek, kleine toevloed van den Demer. En van den oostkant der dorpstraat vloeit het water in de Langeikenbeek, die naar de Maasvallei stroomt.
Naast de Krombeek ligt ook de Meersbeek op het grondgebied van Eigenbilzen. Beide beken komen, met een aantal andere, samen in het Munsterbos, om vervolgens gezamenlijk als Munsterbeek in de Demer uit te monden.
De bergen van Eigenbilzen
Eigenbilzen telt enkele bergen (heuvels). Op bijna elk van deze bergen werden er voorwerpen uit de oudheid terug gevonden.

- De Steenberg: Hier werden resten gevonden van een Romeinse villa

- De Wolfsberg: Op deze berg werd een gepolijst Neolithisch bijltje gevonden.

- De Noterbos (Nootrebos) Hier zijn verschillende Frankische vondsten te noteren waaronder fragmenten van ijzeren wapens en een potje uit de 7° eeuw.

- De Hommelenberg: Ook hier werden Romeinse grafvondsten gedaan stammende uit de 1° eeuw, de Merovingische tijd.

- De Cannesberg: Op deze berg werd een vorstengraf gevonden gedateerd tussen 450 en 350 Voor Christus. De vroege "La Tèneperiode ". Dit graf werd in het voorjaar van 1871 ontdekt bij het uitgraven van zand.

- De Hartenberg: Op deze berg staat de kerk van Eigenbilzen. Het is de derde kerk gebouwd in 1910 en tevens een van de grootsten van groot Bilzen; Ze werd gewijd op 1 augustus 1910. Het is op deze gedenkwaardige dag dat de historische woorden werden uitgesproken door veldwachter Cornelis Meesters: "Trég aon de brég, Egebûlze géét véér"

- De Scherpenberg: De scherpenberg is gelegen aan de overzijde van het kanaal op het domein van de Hoefaert.
Hommelen