Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Muziekvereniging 'De Vlaamse Kerels'.
Deze vereniging werd opgericht te Eigenbilzen op 22 december 1885 door enkele muziekliefhebbers. Het is niet precies geweten waar dit gebeurde want in 1885 was Clerx Elisabeth nog niet gehuwd (1869) met haar eerste man Jan Jans (1844-1896). Was er toen reeds café op die plaats of wie baatte het uit uit is evenmin geweten. Op 22 december 1910 werd Elisabeth wel gevierd met haar 25 jaar dienstverlening aan de Vlaamse Kerels.
Pieter Nijst was geboren in Lanaken in 1865 en overleden in 1933. Hij huwde de weduwe Elisabeth Clerx in 1901. Zij was geboren in 1846 en overleden in 1933. Zij was de dochter van Gilles Clerx en Haenen Katrien en ook de zuster van de van de grootvader (Hubert) van Josée Clerx.
Deze woning was destijds gelegen op de Hartenberg nr 4.
De woning werd afgebroken en een nieuwe woning werd er gezet en momenteel bewoond door Nijst Ursula.

Destijds was deze woonst een café uitgebaat door Pieter Nijst en het café bood onderdak aan verschillende verenigingen. In die tijd bestonden er op de Hartenberg niet minder dan vier café's.
11-05-1907 Hoe kregen wij het gedronken?
Enkele teksten uit 'De Bilzenaar' met soms originele schrijfwijze
Er zijn hier in Eigenbilzen op dit oogenblik twee brouwerijen en buiten dien leveren hier nog vier vreemde brouwers bier. Het getal herbergen voor onze bevolking van rond de 1200 inwoner bedraagt tot heden voor een kant van de brug (Locht) 12 herbergen en voor den anderen kant of voor het Dorp 14, tezamen 26 herbergen.
21-09-1907 Naklank der inhuldigingsfeesten van den E.H. Pastoor Spaas.
Ik wil nog een welverdiende hulde brengen aan den E.H. Kapelaan Sak, die voor de aangebrachte versieringen en voor de goede orde van de stoet zooveel heeft weten te doen en onder wier knappe en gezaghebbende leiding onze parochiale kerk en overigens de straten zoo heerlijk en zoon deftig werden versierd en opgesmukt. Ook nog een woord van hulde en lof aan de jonge schutterij wier lokaal aan de kerk bij Mr Nijst-Clerx te dier gelegenheid zoo schoon bevlagd was en waar men op den gevel volgend gedicht kon lezen :
" Hier in dat nette stenen huid, beschaduwd door het torenkruis,
is het lokaal der jonge schutterij, vandaag zoo opgeruimd en blij.
Mannen!... volgt den kapitein, heden moet het feestdag zijn,
Stapt vooruit en zing in koor:" Lang leve Mijnheer Pastoor".
Mogen die schoone en algemeene wensch ten hemel zijn opgestegen en weerklank hebben gevonden bij den troon des Allerhoogsten bij en heeft van leven en dood!
24-07-1909
Verleden woensdag voerde het stoompaard van 10 uren de 'Vlaamse Kerels' naar de Keizerlijke badenstad Aken. Roekeloze onderneming voor wie geen woord Duitsch kent. Aken werd doorkruist in alle richtingen, zodat zelfs een hunner vreesde voor spioen gehouden te worden; immers met die militaire kwestie in België, zeide hij, is men in Duitschland op zijn hoede. Om drie uur werden de relekwieën der Heiligen vereerd, nadat men 1 1/2 uur had moeten schilderen vooraleer in de Domkerk te geraken. Ofschoon een dag der week, was er veel volk. Ook werd er menig pintje Munchener en Dortmunder op wederzijdse gezondheid geledigd en trokken de 'Vlaamse Kerels' gansch voldaan over hun uitstapje, naat Belgiën via Holland, weder, om aan hunne wederhelft alles te vertellen wat zij gezien en gehoord hadden en haar tevens te verzoeken toekomend jaar mee te reizen.
24-12-1910
Woensdag 22ste december vierde de maatschappij 'De Vlaamse kerels' hun 25 jarig bestaan. Bij het vallen van den avond werd het lokaal prachtig verlicht. Niet te verwonderen dat al wie beenen had er eenen oogslag heeft komen op werpen. s4avonds om 7 uren knalden 6 salvoschoten, waarna 'souper intieme'. Fijn gerechten en lekkere dranken deden eer aan kook en gasten. Om 9 uren knalden nogmaals 6 salvoschoten waarna aanbieding van een prachtig geschenk aan de waardin, mme Nijs, die gedirende vijf-en-twintig jaren de delden der maatschappij zoo getrouw als goedhartig bediend heeft. Zij leve nog vele jaren. Nooit heeft een valsche noot in het lokaal d Vlaamse Kerels geklonken. Ten slotte dient een eremelding gedaan te worden aan de tenorsn barytons en bassen, die door hunnen kunstigen zang het feest mee hebben opgeluisterd.
25-11-1911
Verleden dinsdag vierde de jonge schutterij in haar lokaal bij P. Nijst-Clerx haar jaarlijks feest. s' Morgens had ter kerke eene plechtige zielemis plaats voor de rust dar overledene schutterij- broeders en 's avonds was het een gul en vriendelijk feest voor de dappere mannen van het Broederschap van Onze Lieve Vrouw Presentatie. Bij kiezing werd Mr Vandooren-Meesters, fruithandelaar alhier, tot den rang van Kolonel der vereniging uitgeroepen ter vervanging van Adolf Withofs ontslaggever, die zich tot Keizer heeft geschoten. Vervolgens werd Lambert Swennen-Hensen gekozen tot majoor ter vervanging van zijnen diep betreurden schoonvader Jan Hensen. Het drinkfeest liep in de beste stemming af.
04-12-1926
In de laatste feestvergadering der 'Vlaamse Kerels' werd bij gelegenheid van het huwelijk van Prins Leopold en Prinses Astrid, een telegram gezonden om aan hunne Hoogheden geluk te wenschen en hun verkleefsheid te verzekeren van trouw en verknochtheid aan het vorstelijk huis. De voorzitter de 'Vlaamse Kerels' Mijnheer Adolf Nivelle, ontving dan ook volgend vloeiend antwoord:
Eigenbilzen, een dorp om in te wonen
Helaas beschikken wij niet over foto- of tekenmateriaal noch over originele documenten. Mocht u lezer, in het bezit zijn van een document dan zouden wij dit graag inzien en eventueel een foto of kopie van nemen.
Terug naar boven